نام کتاب: تذکرہ مجید در احوال شہید(ثالث) ۔
مؤلف : شیخ عباس رضا ۔
الناشر: مرکز احیاء آثار بر صغیر (مآب) ۔
زبان:اردو ۔
موضوع: تاریخ علماء شیعہ برصغیر پاک وہند ، تذکرہ مجید در احوال شہید(ثالث) ۔

شئیر کریں: