نام کتاب: تاریخ تشیع و عوامل گسترش آن در گلگت و بلتستان ۔
مؤلف: فرمان علی سعیدی شگری ۔
الناشر: دار التہذیب۔ قم المقدس ایران ۔
زبان: فارسی ۔
موضوع: تاریخ تشیع گلگت و بلتستان، تاریخ شیعہ و علماء گلگت و بلتستان، تاریخ تشیع و عوامل گسترش آن در گلگت و بلتستان ۔

شئیر کریں: