باغِ مؤمنین (منظوم)


نام کتاب: باغِ مؤمنین (منظوم) ۔
مؤلف: مولانا سید محمد وزیر شوستری بن مفتی سید محمد عباس شوستری ۔
الناشر: مطبع اثنا عشر باہتمام سید عابد علی لکھنؤ ۔
زبان: فارسی ۔
موضوع: فضائل و مناقب منظوم اہلبیتؑ، اشعار بافضیلت آئمہ، مؤمنین، باغِ مؤمنین (منظوم) ۔

شئیر کریں: